App4SmartWorld

SMART CITIES

01 Smart Parking ลานจอดรถอัจฉริยะ

Monitoring of parking spaces availability in the city.

การตรวจสอบความพร้อมของที่จอดรถในเมือง

02 Structural health การตรวจวัดความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร

Monitoring of vibrations and material conditions in buildings, bridges and historical monuments.

การตรวจสอบการสั่นสะเทือนและสภาพวัสดุของอาคาร สะพาน และอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์

03 Noise Urban Maps แผนที่มลภาวะทางเสียงของเมือง

Sound monitoring in bar areas and centric zones in real time.

การตรวจสอบมลภาวะทางเสียงในพื้นที่บาร์ และเขตอ่อนไหวในเวลาจริง

04 Smartphones Detection การตรวจจับสมาร์ทโฟน

Detect iPhone and Android devices and in general any device which works with Wifi or Bluetooth interfaces.

ตรวจจับอุปกรณ์ iPhone และ Android และโดยทั่วไปอุปกรณ์ใด ๆ ที่ทำงานกับ Wifi หรือ บลูทูธ

05 Electromagnetic Field Levels ระดับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

Measurement of the energy radiated by cell stations and and WiFi routers.

การวัดพลังงานที่แผ่ออกมาจากสถานีเซลล์และเราเตอร์ไร้สาย

06 Traffic Congestion ภาวะจราจรติดขัด

Monitoring of vehicles and pedestrian levels to optimize driving and walking routes.

การตรวจสอบยานพาหนะและระดับคนเดินเท้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการขับขี่และเดินเท้า

07 Smart Lighting แสงสว่างอัจฉริยะ

Intelligent and weather adaptive lighting in street lights.

แสงสว่างอัจฉริยะ และการปรับแสงตามสภาวะรอบข้าง ในถนน

08 Waste management การจัดการขยะ

Detection of rubbish levels in containers to optimize the trash collection routes.

การตรวจจับระดับขยะในภาชนะบรรจุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการเก็บขยะ

09 Smart Roads ถนนอัจฉริยะ

Intelligent Highways with warning messages and diversions according to climate conditions and unexpected events like accidents or traffic jams.

ทางหลวงอัจฉริยะพร้อมข้อความเตือน และความหลากหลายตามสภาพภูมิอากาศ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ หรือการจราจรติดขัด

SMART ENVIRONMENT

10 Forest Fire Detection การตรวจจับไฟป่า

Monitoring of combustion gases and preemptive fire conditions to define alert zones.

การตรวจสอบก๊าซเผาไหม้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้น เพื่อกำหนดเขตระวังภัย

11 Air Pollution มลพิษทางอากาศ

Control of CO2 emissions of factories, pollution emitted by cars and toxic gases generated in farms.

ควบคุมการปล่อย CO2 ของโรงงาน มลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ และก๊าซพิษที่เกิดขึ้นจากฟาร์ม

12 Snow Level Monitoring การตรวจสอบระดับหิมะ

Snow level measurement to know in real time the quality of ski tracks and allow security corps avalanche prevention.

การวัดระดับหิมะตามเวลาจริง เพื่อทราบคุณภาพของลานสกี และเพื่อให้กองกำลังป้องกันหิมะถล่มรักษาความปลอดภัยได้ทันท่วงที

13 Earthquake Early Detection การตรวจจับแผ่นดินไหวแบบทันที

Distributed control in specific places of tremors.

การควบคุมแบบกระจายในสถานที่เฉพาะของแรงสั่นสะเทือน

14 Landslide and Avalanche Prevention การป้องกันดินและหิมะถล่ม

Monitoring of soil moisture, vibrations and earth density to detect dangerous patterns in land

การตรวจสอบความชื้นของดิน การสั่นสะเทือน และความหนาแน่นของดิน เพื่อตรวจจับรูปแบบที่เป็นอันตรายในพื้นดิน

SMART WATER

15 Potable water monitoring การตรวจสอบน้ำดื่ม

Monitor the quality of tap water in cities.

ตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาในเมือง

16 Chemical leakage detection in rivers การตรวจจับการรั่วไหลของสารเคมีในแม่น้ำ

Detect leakages and wastes of factories in rivers.

ตรวจจับการรั่วไหลและของเสียจากโรงงานที่ติดกับแม่น้ำ

17 Swimming pool remote measurement การตรวจวัดสระว่ายน้ำระยะไกล

Control remotely the swimming pool conditions.

ควบคุมสภาพสระว่ายน้ำจากระยะไกล

18 Pollution levels in the sea ระดับมลพิษในทะเล

Control realtime leakages and wastes in the sea.

ควบคุมการรั่วไหลและของเสียตามเวลาจริงในทะเล

19 Water Leakages การรั่วไหลของน้ำ

Detection of liquid presence outside tanks and pressure variations along pipes.

การตรวจจับของเหลวที่อยู่นอกถังและการเปลี่ยนแปลงแรงดันตามท่อ

20 River Floods น้ำท่วมจากแม่น้ำ

Monitoring of water level variations in rivers, dams and reservoirs.

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำ เขื่อน และอ่างเก็บน้ำ เพื่อแจ้งเตือนน้ำท่วม

SMART METERING

21 Smart Grid สมาร์ทกริด

Energy consumption monitoring and management.

การตรวจสอบและการจัดการการใช้พลังงาน

22 Tank Level ระดับแท็งค์

Monitoring of water, oil and gas levels in storage tanks and cisterns.

การตรวจสอบระดับน้ำน้ำมันและก๊าซในถังเก็บและถังเก็บน้ำ

23 Photovoltaic Installations การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

Monitoring and optimization of performance in solar energy plants.

การตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

24 Water Flow การไหลของน้ำ

Measurement of water pressure in water transportation systems.

การวัดแรงดันน้ำในระบบขนส่งทางน้ำ

25 Silos Stock Calculation คำนวณไซโลสต็อก

Measurement of emptiness level and weight of the goods.

การวัดระดับเนื้อที่ว่าง และน้ำหนักของสินค้าในไซโล

SECURITY & EMERGENCIES

26 Perimeter Access Control การควบคุมการเข้าพื้นที่ควบคุม

การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม และการตรวจจับผู้คนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

Access control to restricted areas and detection of people in non-authorized areas.

27 Liquid Presence การตรวจจับของเหลว

Liquid detection in data centers, warehouses and sensitive building grounds to prevent break downs and corrosion.

การตรวจจับของเหลวในศูนย์ข้อมูลคลังสินค้าและบริเวณอาคารที่มีความอ่อนไหวสูง เพื่อป้องกันการพังทลายและการกัดกร่อน

28 Radiation Levels การตรวจจับระดับรังสี

Distributed measurement of radiation levels in nuclear power stations surroundings to generate leakage alerts.

การวัดระดับรังสีแบบกระจายในบริเวณรอบ ๆ สถานีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแจ้งเตือนการรั่วไหลของรังสี

29 Explosive and Hazardous Gases ก๊าซระเบิดและก๊าซอันตราย

Detection of gas levels and leakages in industrial environments, surroundings of chemical factories and inside mines.

การตรวจจับระดับก๊าซและการรั่วไหลในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม, สภาพแวดล้อมของโรงงานเคมีและภายในเหมือง

RETAIL

30 Supply Chain Control การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน

การตรวจสอบสภาพการจัดเก็บตามห่วงโซ่อุปทานและการติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนกลับ

Monitoring of storage conditions along the supply chain and product tracking for traceability purposes.

31 NFC Payment การชำระเงินด้วย NFC

การประมวลผลการชำระเงินตามสถานที่หรือ ระหว่างกิจกรรม สำหรับการขนส่งสาธารณะ โรงยิม สวนสนุก ฯลฯ

Payment processing based in location or activity duration for public transport, gyms, theme parks, etc.

32 Intelligent Shopping Application แอปพลิเคชั่นการช็อปปิ้งอัจฉริยะ

การให้คำแนะนำการซื้อ ณ จุดขาย แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจาก พฤติกรรม ความพึงพอใจ ส่วนประกอบที่อาจทำให้แพ้ หรือวันหมดอายุ

Getting advices in the point of sale according to customer habits, preferences, presence of allergic components for them or expiring dates.

33 Smart Product Management การจัดการผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

การควบคุมการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ในชั้นวางและคลังสินค้า เพื่อกระบวนการเติมเต็มสินค้าโดยอัตโนมัติ

Control of rotation of products in shelves and warehouses to automate restocking processes.


LOGISTICS

34 Quality of Shipment Conditions คุณภาพตามเงื่อนไขการจัดส่ง

การตรวจสอบการสั่นสะเทือน จังหวะ การเปิดภาชนะหรือการบำรุงรักษาแบบห่วงโซ่เย็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกัน

Monitoring of vibrations, strokes, container openings or cold chain maintenance for insurance purposes.

35 Item Location รายการตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อสามารถค้นหาตำแหน่งสินค้าแต่ละรายการในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โกดังหรือท่าเรือ

Search of individual items in big surfaces like warehouses or harbours.

36 Storage Incompatibility Detection การตรวจจับความไม่เข้ากันของสถานที่จัดเก็บ

เพื่อแจ้งเตือน อันตรายจากการจัดเก็บสินค้าที่อาจติดไฟ ไว้ใกล้เคียงกับ สินค้าอื่นที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ

Warning emission on containers storing inflammable goods closed to others containing explosive material.

37 Fleet Tracking การติดตามเส้นทางสินค้า

ติดตามควบคุมเส้นทางสินค้าที่มีความอ่อนไหวเช่น ยารักษาโรค อัญมณี หรือสินค้าอันตราย

Control of routes followed for delicate goods like medical drugs, jewels or dangerous merchandises.


INDUSTRIAL CONTROL

38 M2M Applications (แอปพลิเคชันแบบ M2M)

การควบคุม การวินัจฉัยโดยอัตโนมัติและควบคุมทรัพยากร โดยคอมพิวเตอร์

Machine auto-diagnosis and assets control.

39 Indoor Air Quality คุณภาพอากาศภายในอาคาร

การตรวจสอบระดับก๊าซพิษและออกซิเจนภายในโรงงานผลิตสารเคมี เพื่อรับรองความปลอดภัยของพนักงานและสินค้า

Monitoring of toxic gas and oxygen levels inside chemical plants to ensure workers and goods safety.

40 Temperature Monitoring การตรวจสอบอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นทางอุตสาหกรรมและการแพทย์ สำหรับสินค้าที่มีความละเอียดอ่อน

Control of temperature inside industrial and medical fridges with sensitive merchandise.

41 Ozone Presence การตรวจสอบระดับโอโซน

การตรวจสอบระดับโอโซนในระหว่างกระบวนการอบแห้งเนื้อสัตว์ในโรงงานผลิตอาหาร

Monitoring of ozone levels during the drying meat process in food factories.

42 Indoor Location การระบุตำแหน่งในอาคาร

การระบุตำแหน่งสินทรัพย์ในอาคารโดยใช้แอคทีฟ (ZigBee) และแท็กแบบพาสซีฟ (RFID / NFC)

Asset indoor location by using active (ZigBee) and passive tags (RFID/NFC).

43 Vehicle Auto-diagnosis การวินิจฉัยยานพาหนะโดยอัตโนมัติ

การรวบรวมข้อมูลจาก CanBus เพื่อส่งสัญญาณเตือนตามเวลาจริงไปยังกรณีฉุกเฉินหรือให้คำแนะนำกับผู้ขับขี่

Information collection from CanBus to send real time alarms to emergencies or provide advice to drivers.

SMART AGRICULTURE

44 Wine Quality Enhancing การยกระดับคุณภาพไวน์

ตรวจสอบความชื้นในดินและขนาดลำต้นองุ่นในไร่เพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลในองุ่นและสุขภาพองุ่น

Monitoring soil moisture and trunk diameter in vineyards to control the amount of sugar in grapes and grapevine health.

45 Green Houses โรงเรือนปิด

การควบคุมสภาพภูมิอากาศในโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตผักและผลไม้ให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูงสุด

Control micro-climate conditions to maximize the production of fruits and vegetables and its quality.

46 Golf Courses สนามกอล์ฟ

การควบคุมระบบชลประทานในเขตแห้งแล้งเพื่อลดความจำเป็นในการใช้น้ำรดหญ้าในสนามกอล์ฟ

Selective irrigation in dry zones to reduce the water resources required in the green.

47 Meteorological Station Network เครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยา

ศึกษาสภาพอากาศทางการเกษตรเพื่อพยากรณ์การก่อตัวของน้ำแข็ง ฝน ภัยแล้ง หิมะ หรือลม

Study of weather conditions in fields to forecast ice formation, rain, drought, snow or wind changes.

48 Compost ปุ๋ยหมัก

การควบคุมระดับความชื้นและอุณหภูมิในหมักปุ๋ยด้วย หญ้าแห้ง ฟาง ฯลฯ เพื่อป้องกันเชื้อราและสิ่งปนเปื้อนจุลินทรีย์อื่น ๆ

Control of humidity and temperature levels in alfalfa, hay, straw, etc. to prevent fungus and other microbial contaminants.

49 Hydroponics ไฮโดรโปนิกส์

ควบคุมตัวแปรคงที่ ของพืชที่ปลูกในน้ำเพื่อให้ได้พืชที่มีคุณภาพสูงสุด

Control the exact conditions of plants grown in water to get the highest efficiency crops.

SMART ANIMAL FARMING

50 Offspring Care การดูสัตว์อ่อน

การควบคุมสภาพการเจริญเติบโตของสัตว์อ่อนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อความอยู่รอดและสุขภาพที่ดี

Control of growing conditions of the offspring in animal farms to ensure its survival and health.

51 Animal Tracking การเฝ้าติดตามปศุสัตว์

การระบุตำแหน่งและระบุตัวสัตว์ ในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งในคอกเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่

Location and identification of animals grazing in open pastures or location in big stables.

52 Toxic Gas Levels การตรวจวัดระดับก๊าซพิษ

การศึกษาการระบายอากาศและคุณภาพอากาศในฟาร์มและการตรวจจับก๊าซอันตรายจากมูลสัตว์

Study of ventilation and air quality in farms and detection of harmful gases from excrements.DOMOTIC & HOME AUTOMATION

53 Energy and Water Use การใช้พลังงานและน้ำ

การตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานและน้ำประปา เพื่อให้คำแนะนำวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร

Energy and water supply consumption monitoring to obtain advice on how to save cost and resources.

54 Remote Control Appliances การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบทางไกล

การเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกลเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและประหยัดพลังงาน

Switching on and off remotely appliances to avoid accidents and save energy.

55 Intrusion Detection Systems ระบบตรวจจับการบุกรุก

การตรวจจับการเปิดหน้าต่างและประตูและการละเมิด เพื่อป้องกันผู้บุกรุก

Detection of windows and doors openings and violations to prevent intruders.

56 Art and Goods Preservation การอนุรักษ์ศิลปะและสินค้า

การเฝ้าติดตามสภาพภายในพิพิธภัณฑ์และคลังสินค้าทางศิลปะ

Monitoring of conditions inside museums and art warehouses.

eHEALTH

57 Fall Detection การตรวจจับการหกล้ม

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือคนพิการที่อาศัยอยู่ตามลำพัง

Assistance for elderly or disabled people living independent.

58 Medical Fridges ตู้เย็นทางการแพทย์

เพื่อควบคุมภายใต้เงื่อนไขการแช่แข็งสำหรับการเก็บวัคซีนยาและองค์ประกอบทางอินทรีย์

Control of conditions inside freezers storing vaccines, medicines and organic elements.

59 Sportsmen Care วิทยาศาสตร์การกีฬา

การตรวจสอบสัญญาณชีพในศูนย์บริการและในสนามกีฬา ที่มีประสิทธิภาพสูง

Vital signs monitoring in high performance centers and fields.

60 Patients Surveillance การเฝ้าระวังผู้ป่วย

การตรวจสอบสภาพของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลและในบ้านพักผู้สูงอายุ

Monitoring of conditions of patients inside hospitals and in old people’s home.

61 Ultraviolet Radiation การตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเลต

การตรวจวัดรังสียูวีจากแสงแดดเพื่อเตือนผู้คนไม่ให้สัมผัสในเวลาที่มีรังสีเข้มข้น

Measurement of UV sun rays to warn people not to be exposed in certain hours.