ITPE-Passers

ทำเนียบผู้สอบผ่าน

มาตรฐานวิชาชีพ IT

ทำเนียบผู้สอบผ่าน

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)


ครั้งที่ 1/2562 รอบเดือน เมษายน 2562 Click

175 นายธิติสรร เพียรพ่วงพันธ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ครั้งที่ 2/2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561 Click

97 นายวัลลภ พรมณี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ครั้งที่ 1/2561 รอบเดือนมีนาคม Click

133 นายธนากรณ์ เนียมชาวนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคม Click

241 นายนรินทร์ แซ่จัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

243 นายปติภณ เจิง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

244 นายปราณันต์ ฉลภิญโญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

245 นางสาวปัทมพร ไชยดรุณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์