งานวิจัย

Researches

ผศ. ณัฐ จันท์ครบ Natt Jun-krob

 1. ประพาฬ ทิพย์สันเทียะ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และณัฐ จันท์ครบ “คุณลักษณะการส่องสว่างของหลอดแอลอีดี T-8 สำหรับการออกแบบแสงสว่างในอาคาร”การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557, โรงแรมโฟร์วิง กรุงเทพฯ, หน้า 909-915

 2. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และณัฐ จันท์ครบ “ความพึงพอใจในแสงสว่างของห้องเรียนกรณีส่องสว่างด้วยหลอดแอลอีดีกับหลอดฟลูออริเซนต์”การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557, โรงแรมโฟร์วิง กรุงเทพฯ, หน้า 361-376

 3. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และณัฐ จันท์ครบ “ความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์”การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557, 30 เมษายน 2557, โรงแรมโฟร์วิง กรุงเทพฯ, หน้า 352-359

 4. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และณัฐ จันท์ครบ “โครงการการอนุรักษ์การได้ยิน: กรณีศึกษาบริษัทผลิตขวดแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ” การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 19 กรกฎาคม 2557.

 5. ณัฐ จันท์ครบ, ธงชัย สิทธิกรณ์ และ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี “การออกแบบและพิเคราะห์สายอากาศล็อกพีริโอดิคสําหรับย่านโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558, 25 มิถุนายน 2558, โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ, หน้า 84-88

 6. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี, ธงชัย สิทธิกรณ์ และ ณัฐ จันท์ครบ “การประเมินสิ่งคุกคามที่มีผลกระทบต่ อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่จราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558, 25 มิถุนายน 2558, โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ, หน้า 225-232

 7. ณัฐ จันท์ครบ, พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ธงชัย สิทธิกรณ์ “Energy and Investigation of Occupational Transfer function” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558, 25 มิถุนายน 2558, โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ, หน้า 168-173

 8. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี ณัฐ จันท์ครบ และธงชัย สิทธิกรณ์ “การประเมินสิ่งคุกคามสุขภาพและมาตรการป้องกันความเสี่ยงกรณีศึกษาเจ้าหน้าที่แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5:, 17-18 ธันวาคม 2558.

 9. ณัฐ จันท์ครบ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และธงชัย สิทธิกรณ์ “การบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผ้าเบรกด้วยวิธีอิเล็กโตรโคแอคกูเลชัน” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5:, 17-18 ธันวาคม 2558.

 10. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี ณัฐ จันท์ครบ และศักรินทร์ โสนันทะ “ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบ TSP ชนิดเคลื่อนย้ายได้” งานประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 19-21 พฤษภาคม 2559.

 11. ณัฐ จันท์ครบ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และศักรินทร์ โสนันทะ “การศึกษาประสิทธิภาพของพุทธรักษากับกกกลมในการบำบัดน้ำเสียชุมชน” งานประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 19-21 พฤษภาคม 2559.

 12. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ “การปรับปรุงสถานีงานกระบวนการบรรจุก๊าซเพื่อลดความเมื่อยล้า ณ คลังปิโตรเลียมบางจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)”การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558, 23 มิถุนายน 2559, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 13. ณัฐ จันท์ครบ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ศักรินทร์ โสนันทะ “การศึกษาความรู้ความเข้าใจในระบบป้องกันอัคคีภัยของผู้ใช้อาคารประเภทบริการทางการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558, 23 มิถุนายน 2559, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี.

 14. ณัฐ จันท์ครบ และ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี “การออกแบบหุ่นยนต์สี่แกนแบบกลไกขนานควบคุมด้วยโปรแกรม LabVIEW” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558, 23 มิถุนายน 2559, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 15. ณัฐ จันท์ครบ, พรนิภาบริบูรณ์สุขศรี และ เสน่ห์ ไมตรีจิตร์1 “เครื่องอัดถ่านพร้อมด้วยระบบตัดอัตโนมัติ” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558, 23 มิถุนายน 2559, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 16. ณัฐ จันท์ครบ และ ธนันท์ รังสีพรหม “JAISAT-1:โครงการดาวเทียมอัจฉริยะ ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาเพื่อกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558, 23 มิถุนายน 2559, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี.

 17. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ “การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้กลไกการบริการวิชาการ” การประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7 "วิศวกรรมความปลอดภัยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน" 23 กรกฎาคม 2559, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี.

 18. Phonnipha Boriboonsuksri and Natth Jun-krob, “A Prototype of Industrial Waste Water Treatment using Electrocoagulation”, Proc. Of ICMSET 2016, , University of Tokyo, Japan, October 29-31, 2016, pp.ID ICMSET2016-2159.

 19. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ “การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานสายงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตขวดแก้ว” งานประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2560.

 20. ณัฐ จันท์ครบ และ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี “การพัฒนาประสิทธิภาพไฮโดรไซโคลนสำหรับชุดบำบัดน้ำเสียแบบอิเล็กโตรโคแอคกูเลชัน” งานประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2560.

 21. ณัฐ จันท์ครบ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และวิชัย แซ่ลี่ (2560). การออกแบบ Wattbike Cycle Ergonometer สำหรับห้องปฏิบัติการด้าน Physiological. การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560, 23-24 มิถุนายน 2560, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 22. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ (2560). การประเมินระดับการรับสัมผัสพิษไอสารปรอทจากกิจกรรมของโรงเรียนแพทย์ด้านทันตกรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560, 23-24 มิถุนายน 2560, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 23. P. Boriboonsuksri and N. Jun-krob, “Safety rules for the construction in Thailand: ASEAN Economic Community,” SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, V0l.3, No.1, pp.46-58, Jan.2017.

 24. ณัฐ จันท์ครบ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ำ “การออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องกำจัดฝุ่นและควันสำหรับงานเป่ากรองอากาศและชิ้นส่วนยางจากงานหล่อขึ้นรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์”การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561, 23-24 มิถุนายน 2561, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 25. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนใกล้เคียงโครงการก่อสร้างอาคารสูง”การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561, 23-24 มิถุนายน 2561, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 26. ณัฐ จันท์ครบ และพรนิภา บริบูรณ์สุขศรี "การศึกษาสมรรถนะของไฮโดรไซโคลนสำหรับชุดบำบัดน้ำเสียแบบอิเล็กโตรโคแอคกูเลชั่น" วารสารSAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY ปีที่4 ฉบับที่1.

 27. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ "การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติ กรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานสายงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตขวดแก้ว" วารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY ปีที่4 ฉบับที่2.

 28. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ “การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพื่อลดการรับสัมผัสฝุ่นละอองสำหรับงานขัดเงาเครื่องเงิน” การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23-24 พฤษภาคม 2562.

 29. ณัฐ จันท์ครบ และพรนิภา บริบูรณ์สุขศรี “ระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับเครื่องตัดพื้นคอนกรีตเพื่อลดปริมาณการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก” การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23-24 พฤษภาคม 2562.

 30. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี ณัฐ จันท์ครบ และ มงคล รัชชะ “แนวทางการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562, 21-22 มิถุนายน 2562, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

 31. ณัฐ จันท์ครบ1 พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ “การออกแบบระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED และปรับปรุงระบบระบายอากาศสำหรับห้องเรียน” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562, 21-22 มิถุนายน 2562, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี.

 32. ณัฐ จันท์ครบ วิชัย แซ่ลี่ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ “ระบบชาร์จประจุแบตเตอรี่ลิเธียมจากไฟบ้านและพลังงานแสงอาทิตย์” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562, 21-22 มิถุนายน 2562, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี.

 33. พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี , ณัฐ จันท์ครบ, สุรพัฒน์ รุ่งเรือง และ มงคล รัชชะ “การออกแบบสื่อการเรียนการสอนระบบหายใจและระบบผิวหนัง” การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562, 21-22 มิถุนายน 2562, โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี.

Google Scholar

 1. Otanasap, N., Kanchanawongkul, V., & Chalermsuk, C. (2022). Design and Development of Saline Infusion Administration System Using IoT. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports, 25(1), 41-49.

 2. Chalermsuk, C., Saengsupphaseth, N., Otanasap, N., Chetsurakul, S., Kanchanawongkul, V., & Bangkomkun, P. (2021, November). IoT-Based Touchless Remote Control for Robotic Arm Using Kinect. In 2021 13th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) (pp. 1-5). IEEE.

 3. Otanasap, N. (2021). Quantum Computer and Applications for the Society 5.0. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, 7(1), 22-32.

 4. Otanasap, N. (2019). Pre-Impact Fall Detection System Using Real Time Dynamic Threshold and Human Body Bounding Box. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, 5(1), 49-61. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/170324

 5. Otanasap, N., Rakkiatngam, W., & Bungkomkhun, P. (2019). Success Factors of Thailand E-Commerce. Presented at the 7th International Conference on Creative Technology, Chumpon, Thailand. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/333967810_Success_Factors_of_Thailand_E-Commerce

 6. Otanasap, N., Chalermsuk, C., & Bungkomkhun, P. (2019). A Survey of IoT: Advances in Smart and Dynamic Environmental Monitoring. Presented at the 8 th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, Bangkok, Thailand. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/333967805_A_Survey_of_IoT_Advances_in_Smart_and_Dynamic_Environmental_Monitoring

 7. Otanasap, N., & Boonbrahm, P. (2017, July). Pre-impact fall detection approach using dynamic threshold based and center of gravity in multiple Kinect viewpoints. In Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2017 14th International Joint Conference on (pp. 1-6). IEEE.

 8. Otanasap, N., & Boonbrahm, P. (2017, February). Pre-impact fall detection system using dynamicthreshold and 3D bounding box. In Eighth International Conference on Graphic and Image Processing (pp. 102250D-102250D). International Society for Optics and Photonics.

 9. Otanasap, N. (2016). Preventive fall detection system on smartphone using dynamic threshold. In ICDAMT2016, Proceeding of International Conference on Digital Arts, Media and Technology.

 10. Otanasap, N. (2016, December). Pre-impact fall detection based on wearable device using dynamic threshold model. In 2016 17th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT) (pp. 362-365). IEEE.

 11. Otanasap, N., & Boonbrahm, P. (2015, Sep). Multiple Kinect for 3D Human Skeleton Posture Using Axis Replacement Method. the 14th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality.

 12. Otanasap, N., & Boonbrahm, P. (2015, July). Real-time Action Detection from 3D Skeleton Data Using Multiple Kinects, In Proceeding of The 7th Walailak Research National Conference. (p. 188).

 13. Otanasap, N., & Boonbrahm, P. (2014, March). Fall prevention using head velocity extracted from visual based VDO sequences. In Proceedings of the 5th Augmented Human International Conference (p. 37). ACM.

 14. Otanasap, N., & Boonbrahm, P. (2014, Jan) Falling Pattern Analysis Based on 3D Euclidean Distance of Human Skeleton Joints. In Proceedings of The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2014)

 15. Otanasap, N., & Boonbrahm, P. (2013, October). Survey of fall detection techniques based on computer vision. In Proceedings of Asian Conference on Information Systems 2013 (pp. 351-355).

 16. Otanasap, N. (2014), Using Google Analytics to Measure Student Statistics: The Case of Blended Learning Course Websites, In Proceeding of the International e-Learning Conference 2014, Office of the Thailand Cyber University Project, Office of the Higher Education Commission, Pages 202-208

 17. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, (2013). การเรียนการสอนแบบผสมผสานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ใน ชั้นเรียนร่วมกับกระบวนการการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วยอินเตอร์เน็ต, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิ ร์นนิง ประจำปี พ.ศ.2556, 5-6 สิงหาคม 2556 2013

 18. N Otanasap, (2013), Student-based Blended Learning Using In-Class Approach and Internet Application, Project-based Approach, National e-Learning Conference 2013, 406 2013

 19. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (2011), การเรียนรู้เชิงผสมผสาน 2.0 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยอินเตอร์เน็ตแอพพลิเคชั่น

 20. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (2013) การเรียนการสอน แบบผสมผสาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ในชั้นเรียนร่วมกับกระบวนการการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ด้วยอินเตอร์เน็ตแอพพลิเคชั่น , การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ประจำ ปี พ. ศ. 2556, 5-6 สิงหาคม 2556 2013

 21. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (2011), การเรียนรู้เชิงผสมผสาน 2.0 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยอินเตอร์เน็ตแอพพลิเคชั่น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอี-เลิร์นนิง : "Open Learning - Open the World", 9 -10 ... 2011

อ. จิรกฤดิ ตันละมัย

 1. จิรกฤติ ตันละมัย. (2557). NI FPGA. เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์. ฉบับที่ 406 (ต.ค. 2557) c154-158.

 2. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, จิรกฤดิ ตันละมัย, สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ำ, สุทธิรักต์ ตาละลักษณ์, อภิชาติ คำปลิว และ สิริวิช ทัดสวน. (2562). การพัฒนาระบบเฝ้าติดตามและเตือนภัย อุทกภัย ด้วย IoT GPS และ พลังงานแสงอาทิตย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6. หน้าที่ 957 - 965

 3. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, สุมนา สุขพันธ์, สุทธิรักต์ ตาละลักษณ์, จิรกฤดิ ตันละมัย, สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ำ, ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์, ชนินทร เฉลิมสุข, สิทธิ์ สิตไทย, สินชัย กิตติมงคลสุข และ อรอนงค์ เกียรติพิศาลสกุล. (2561). การพัฒนาสมาธิในนักศึกษาผลการเรียนต่ำ ด้วยการอ่านหนังสือธรรมมะดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5. หน้าที่ 48 - 55

 4. ศิริภัทร สิตไทย, สุทธิรักต์ ตาละลักษณ์, จิรกฤดิ ตันละมัย, สุธาเมธ ฤทธิ์ฉ่ำ, ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล, ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ และ พรพิมล บังคมคุณ. (2561). ระบบแนะนำภาพยนตร์ ด้วยวิธีการคัดแยกแบบนาอีฟเบย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5. หน้าที่ 1352 - 1358