App 4

Smart

World

แนวทางการพัฒนาโครงงาน ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

สำหรับ นศ. ชั้นปีที่ 4 วิชาโครงงาน 1 และโครงงาน 2

ให้ นศ. ทุกกลุ่ม พัฒนาโครงงาน ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตหรือเทียบเคียงได้กับ หัวข้อที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้

ทุกกลุ่มต้องสามารถระบุได้ว่า โครงงานของกลุ่ม อยู่ในหรือเทียบเคียงได้กับ หัวข้อใด

SMART CITIES

01 Smart Parking ลานจอดรถอัจฉริยะ

การตรวจสอบความพร้อมของที่จอดรถในเมือง

02 Structural health การตรวจวัดความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร

การตรวจสอบการสั่นสะเทือนและสภาพวัสดุของอาคาร สะพาน และอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์

03 Noise Urban Maps แผนที่มลภาวะทางเสียงของเมือง

การตรวจสอบมลภาวะทางเสียงในพื้นที่บาร์ และเขตอ่อนไหวในเวลาจริง

04 Smartphones Detection การตรวจจับสมาร์ทโฟน

ตรวจจับอุปกรณ์ iPhone และ Android และโดยทั่วไปอุปกรณ์ใด ๆ ที่ทำงานกับ Wifi หรือ บลูทูธ

05 Electromagnetic Field Levels ระดับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

การวัดพลังงานที่แผ่ออกมาจากสถานีเซลล์และเราเตอร์ไร้สาย

06 Traffic Congestion ภาวะจราจรติดขัด

การตรวจสอบยานพาหนะและระดับคนเดินเท้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการขับขี่และเดินเท้า

07 Smart Lighting แสงสว่างอัจฉริยะ

แสงสว่างอัจฉริยะ และการปรับแสงตามสภาวะรอบข้าง ในถนน

08 Waste management การจัดการขยะ

การตรวจจับระดับขยะในภาชนะบรรจุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการเก็บขยะ

09 Smart Roads ถนนอัจฉริยะ

ทางหลวงอัจฉริยะพร้อมข้อความเตือน และความหลากหลายตามสภาพภูมิอากาศ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุ หรือการจราจรติดขัด

SMART ENVIRONMENT

10 Forest Fire Detection การตรวจจับไฟป่า

การตรวจสอบก๊าซเผาไหม้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้น เพื่อกำหนดเขตระวังภัย

11 Air Pollution มลพิษทางอากาศ

ควบคุมการปล่อย CO2 ของโรงงาน มลพิษที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ และก๊าซพิษที่เกิดขึ้นจากฟาร์ม

12 Snow Level Monitoring การตรวจสอบระดับหิมะ

การวัดระดับหิมะตามเวลาจริง เพื่อทราบคุณภาพของลานสกี และเพื่อให้กองกำลังป้องกันหิมะถล่มรักษาความปลอดภัยได้ทันท่วงที

13 Earthquake Early Detection การตรวจจับแผ่นดินไหวแบบทันที

การควบคุมแบบกระจายในสถานที่เฉพาะของแรงสั่นสะเทือน

14 Landslide and Avalanche Prevention การป้องกันดินและหิมะถล่ม

การตรวจสอบความชื้นของดิน การสั่นสะเทือน และความหนาแน่นของดิน เพื่อตรวจจับรูปแบบที่เป็นอันตรายในพื้นดิน

SMART WATER

15 Potable water monitoring การตรวจสอบน้ำดื่ม

ตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาในเมือง

16 Chemical leakage detection in rivers การตรวจจับการรั่วไหลของสารเคมีในแม่น้ำ

ตรวจจับการรั่วไหลและของเสียจากโรงงานที่ติดกับแม่น้ำ

17 Swimming pool remote measurement การตรวจวัดสระว่ายน้ำระยะไกล

ควบคุมสภาพสระว่ายน้ำจากระยะไกล

18 Pollution levels in the sea ระดับมลพิษในทะเล

ควบคุมการรั่วไหลและของเสียตามเวลาจริงในทะเล

19 Water Leakages การรั่วไหลของน้ำ

การตรวจจับของเหลวที่อยู่นอกถังและการเปลี่ยนแปลงแรงดันตามท่อ

20 River Floods น้ำท่วมจากแม่น้ำ

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในแม่น้ำ เขื่อน และอ่างเก็บน้ำ เพื่อแจ้งเตือนน้ำท่วม

SMART METERING

21 Smart Grid สมาร์ทกริด

การตรวจสอบและการจัดการการใช้พลังงาน

22 Tank Level ระดับแท็งค์

การตรวจสอบระดับน้ำน้ำมันและก๊าซในถังเก็บและถังเก็บน้ำ

23 Photovoltaic Installations การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

24 Water Flow การไหลของน้ำ

การวัดแรงดันน้ำในระบบขนส่งทางน้ำ

25 Silos Stock Calculation คำนวณไซโลสต็อก

การวัดระดับเนื้อที่ว่าง และน้ำหนักของสินค้าในไซโล

SECURITY & EMERGENCIES

26 Perimeter Access Control การควบคุมการเข้าพื้นที่ควบคุม

การควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม และการตรวจจับผู้คนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

27 Liquid Presence การตรวจจับของเหลว

การตรวจจับของเหลวในศูนย์ข้อมูลคลังสินค้าและบริเวณอาคารที่มีความอ่อนไหวสูง เพื่อป้องกันการพังทลายและการกัดกร่อน

28 Radiation Levels การตรวจจับระดับรังสี

การวัดระดับรังสีแบบกระจายในบริเวณรอบ ๆ สถานีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อแจ้งเตือนการรั่วไหลของรังสี

29 Explosive and Hazardous Gases การระเบิดและความอันตรายของก๊าซ

การตรวจจับระดับก๊าซและการรั่วไหลในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม, สภาพแวดล้อมของโรงงานเคมีและภายในเหมือง

RETAIL

30 Supply Chain Control การควบคุมห่วงโซ่อุปทาน

การตรวจสอบสภาพการจัดเก็บตามห่วงโซ่อุปทานและการติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนกลับ

31 NFC Payment การชำระเงินด้วย NFC

การประมวลผลการชำระเงินตามสถานที่หรือ ระหว่างกิจกรรม สำหรับการขนส่งสาธารณะ โรงยิม สวนสนุก ฯลฯ

32 Intelligent Shopping Application แอปพลิเคชั่นการช็อปปิ้งอัจฉริยะ

การให้คำแนะนำการซื้อ ณ จุดขาย แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจาก พฤติกรรม ความพึงพอใจ ส่วนประกอบที่อาจทำให้แพ้ หรือวันหมดอายุ

33 Smart Product Management การจัดการผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

การควบคุมการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ในชั้นวางและคลังสินค้า เพื่อกระบวนการเติมเต็มสินค้าโดยอัตโนมัติ

LOGISTICS

34 Quality of Shipment Conditions การจัดส่งตามเงื่อนไขอย่างมีคุณภาพ

การตรวจสอบการสั่นสะเทือน จังหวะ การเปิดภาชนะหรือการบำรุงรักษาแบบห่วงโซ่เย็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกัน

35 Item Location ตำแหน่งที่อยู่ของสินค้าแต่ละรายการ

เพื่อสามารถค้นหาตำแหน่งสินค้าแต่ละรายการในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โกดังหรือท่าเรือ

36 Storage Incompatibility Detection การตรวจจับความไม่เข้ากันของสถานที่จัดเก็บ

เพื่อแจ้งเตือน อันตรายจากการจัดเก็บสินค้าที่อาจติดไฟ ไว้ใกล้เคียงกับ สินค้าอื่นที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ

37 Fleet Tracking การติดตามเส้นทางสินค้า

ติดตามควบคุมเส้นทางสินค้าที่มีความอ่อนไหวเช่น ยารักษาโรค อัญมณี หรือสินค้าอันตราย

INDUSTRIAL CONTROL

38 M2M Applications (แอปพลิเคชันแบบ M2M)

การควบคุม การวินัจฉัยโดยอัตโนมัติและควบคุมทรัพยากร โดยคอมพิวเตอร์

39 Indoor Air Quality คุณภาพอากาศภายในอาคาร

การตรวจสอบระดับก๊าซพิษและออกซิเจนภายในโรงงานผลิตสารเคมี เพื่อรับรองความปลอดภัยของพนักงานและสินค้า

40 Temperature Monitoring การตรวจสอบอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นทางอุตสาหกรรมและการแพทย์ สำหรับสินค้าที่มีความละเอียดอ่อน

41 Ozone Presence การตรวจสอบระดับโอโซน

การตรวจสอบระดับโอโซนในระหว่างกระบวนการอบแห้งเนื้อสัตว์ในโรงงานผลิตอาหาร

42 Indoor Location การระบุตำแหน่งภายในอาคาร

การระบุตำแหน่งสินทรัพย์ในอาคารโดยใช้แอคทีฟ (ZigBee) และแท็กแบบพาสซีฟ (RFID / NFC)

43 Vehicle Auto-diagnosis การวินิจฉัยยานพาหนะโดยอัตโนมัติ

การรวบรวมข้อมูลจาก CanBus เพื่อส่งสัญญาณเตือนตามเวลาจริงไปยังกรณีฉุกเฉินหรือให้คำแนะนำกับผู้ขับขี่

SMART AGRICULTURE

44 Wine Quality Enhancing การยกระดับคุณภาพไวน์

การยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

ตรวจสอบความชื้นในดินและขนาดลำต้นองุ่นในไร่เพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลในองุ่นและสุขภาพองุ่น

45 Green Houses โรงเรือนปิด

การควบคุมสภาพภูมิอากาศในโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตผักและผลไม้ให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูงสุด

46 Golf Courses สนามกอล์ฟ

การควบคุมระบบชลประทานในเขตแห้งแล้งเพื่อลดความจำเป็นในการใช้น้ำรดหญ้าในสนามกอล์ฟ

47 Meteorological Station Network เครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยา

ศึกษาสภาพอากาศทางการเกษตรเพื่อพยากรณ์การก่อตัวของน้ำแข็ง ฝน ภัยแล้ง หิมะ หรือลม

48 Compost ปุ๋ยหมัก

การควบคุมระดับความชื้นและอุณหภูมิในหมักปุ๋ยด้วย หญ้าแห้ง ฟาง ฯลฯ เพื่อป้องกันเชื้อราและสิ่งปนเปื้อนจุลินทรีย์อื่น ๆ

49 Hydroponics ไฮโดรโปนิกส์

ควบคุมตัวแปรคงที่ ของพืชที่ปลูกในน้ำเพื่อให้ได้พืชที่มีคุณภาพสูงสุด

SMART ANIMAL FARMING

50 Offspring Care การอนุบาลสัตว์อ่อน

การควบคุมสภาพการเจริญเติบโตของสัตว์อ่อนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อความอยู่รอดและสุขภาพที่ดี

51 Animal Tracking การเฝ้าติดตามปศุสัตว์

การระบุตำแหน่งและระบุตัวสัตว์ ในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งในคอกเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่

52 Toxic Gas Levels การตรวจวัดระดับก๊าซพิษ

การศึกษาการระบายอากาศและคุณภาพอากาศในฟาร์มและการตรวจจับก๊าซอันตรายจากมูลสัตว์DOMOTIC & HOME AUTOMATION

53 Energy and Water Use การใช้พลังงานและน้ำ

การตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานและน้ำประปา เพื่อให้คำแนะนำวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร

54 Remote Control Appliances การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบทางไกล

การเปิดและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกลเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและประหยัดพลังงาน

55 Intrusion Detection Systems ระบบตรวจจับการบุกรุก

การตรวจจับการเปิดหน้าต่างและประตูและการละเมิด เพื่อป้องกันผู้บุกรุก

56 Art and Goods Preservation การเฝ้าติดตามงานศิลปะและสินค้า

การเฝ้าติดตามสภาพภายในพิพิธภัณฑ์และคลังสินค้าทางศิลปะ

eHEALTH

57 Fall Detection การตรวจจับการหกล้ม

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือคนพิการที่อาศัยอยู่ตามลำพัง

58 Medical Fridges การแช่เย็นทางการแพทย์

เพื่อควบคุมภายใต้เงื่อนไขการแช่แข็งสำหรับการเก็บวัคซีนยาและองค์ประกอบทางอินทรีย์

59 Sportsmen Care วิทยาศาสตร์การกีฬา

การตรวจสอบสัญญาณชีพในศูนย์บริการและในสนามกีฬา ที่มีประสิทธิภาพสูง

60 Patients Surveillance การเฝ้าระวังผู้ป่วย

การตรวจสอบสภาพของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลและในบ้านพักผู้สูงอายุ

61 Ultraviolet Radiation การตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเลต

การตรวจวัดรังสียูวีจากแสงแดดเพื่อเตือนผู้คนไม่ให้สัมผัสในเวลาที่มีรังสีเข้มข้น