Activities

แนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT และ IoT Mini Workshop ให้กับ นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

แนะแนว

  • แนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT และ IoT Mini Workshop ให้กับ นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 14 ธค 2561 ณ รร.เทศบาลอ้อมน้อย


ITPE602

ITPE มาตรฐานวิชาชีพ IT

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นการสอบระดับนานาชาติ นอกจากจะอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และฝึกฝนบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้เข้าใจเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น


ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ 2/2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายวัลลภ พรมณี ดูรายละเอียด คลิก

SCG ท่าหลวง เยี่ยมชม สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -IoT-

SCG ท่าหลวง

SCG ท่าหลวง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2018

และเพิ่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สาขาวิชาฯ ได้จัดอบรมการพัฒนาโครงงาน IoT ขนาดย่อมให้ได้ทดลองปฏิบัติ

ตักบาตร เติมบุญ

ตักบาตรเติมบุญ

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการตักบาตรเติมบุญ อันเป็นโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

IoTPresentationQA2559.pptx

Annual Report 2016

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

SCGvisitIoTSAU

SCG visit IoT @SAU

ศูนย์นวัตกรรม SCG เข้าเยี่ยมชมหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2017 และได้ฝึกปฎิบัติการทำโครงงาน มินิ IoT เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT

ThailandResearch2018

Thailand Research

Expo 2018

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Thailand Research Expo 2018

ณ Centara Grand, Bangkok convention Center, Central World, Bangkok

TCDC

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ศึกษาดูงาน

TCDC (Thailand Creative & Design Center) โครงการวิศวกรรมฟื้นฟู การศึกษาดูงานและ อบรมความรู้ด้าน วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อ วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพ และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ

Photo Album <<< Click