Activities

กิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานด้านIoTV04ModernAgri

ศึกษาดูงานด้าน IoT 2561

Modern Agriculture &

Digital Transformation

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

สวทช. ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

BioSci (Thailand) Co.,Ltd.

Gravitec (Thailand) Co.,Ltd.

TPMAP Thai People Map and Analytics Platform

Haydale Technology (Thailand) Co., Ltd.

อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปทุมธานี

โครงการอบรมสัมนาด้านIoTV03NETPIEKidBright

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยี IoT ครั้งที่ 2

(NECTEC Internet of Things Technology Camp 2019: NECTEC IoT Camp 2019)

วันที่ 3 – 5 เมษายน 2562

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมสัมนาด้านIoTV02เทศบาลอ้อมน้อย

อบรมและแนะแนว

อบรมและแนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT และ IoT Mini Workshop ให้กับ นักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 14 ธค 2561 ณ รร.เทศบาลอ้อมน้อย


โครงการอบรมเตรียมความพร้อม IoTV06WioLink

อบรมเตรียมความพร้อม

นศ. ใหม่ CE-IoT

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องปฏิบัติการ 3 ศูนย์ IT

ชั้น 3 อาคารพลกฤษฯ มออ.

IoTV01AIAP

AIS AIAP IoT Alliance Program

วิทยากร AIS

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

ห้องสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย ม.เอเชียอาคเนย์

ITPE602

ITPE มาตรฐานวิชาชีพ IT

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นการสอบระดับนานาชาติ นอกจากจะอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และฝึกฝนบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้เข้าใจเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น

SCG ท่าหลวง เยี่ยมชม สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -IoT-

SCG ท่าหลวง

SCG ท่าหลวง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2018

และเพิ่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สาขาวิชาฯ ได้จัดอบรมการพัฒนาโครงงาน IoT ขนาดย่อมให้ได้ทดลองปฏิบัติ

ตักบาตร เติมบุญ

ตักบาตรเติมบุญ

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการตักบาตรเติมบุญ อันเป็นโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

IoTPresentationQA2559.pptx

Annual Report 2016

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

SCGvisitIoTSAU

SCG visit IoT @SAU

ศูนย์นวัตกรรม SCG เข้าเยี่ยมชมหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2017 และได้ฝึกปฎิบัติการทำโครงงาน มินิ IoT เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ IoT

ThailandResearch2018

Thailand Research

Expo 2018

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Thailand Research Expo 2018

ณ Centara Grand, Bangkok convention Center, Central World, Bangkok

TCDC

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [IoT] ศึกษาดูงาน

TCDC (Thailand Creative & Design Center) โครงการวิศวกรรมฟื้นฟู การศึกษาดูงานและ อบรมความรู้ด้าน วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อ วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพ และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ

Photo Album <<< Click