สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

About Us

SAU-IoT ดูแลกันเหมือนครอบครัว

Let's be SAU-IoT family

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160

โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 อีเมล์ : info@sau.ac.th


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เริ่มจากเจตนารมย์ของคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว นายพลกฤษณ ประโมทะกะ และนายประเสริฐ สมะลาภา โดยนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ซึ่งเป็นหลานของคุณย่าแปลก เหมือนปิ๋ว ได้รับเจตนารมณ์ของคุณย่าจึงมาปรึกษาหารือกับนายประเสริฐว่าควรจัดตั้งสถานศึกษาทางด้านช่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่สังคมโดยรวม โดยช่วงก่อนปีพุทธศักราช 2516 ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนช่างที่มีทักษะทางด้านปฏิบัติ และทฤษฎีประกอบกับนายพลกฤษณ ประโมทะกะ ได้เป็นผู้แทนกสิกรแห่งประเทศไทยร่วมกับข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องการฟื้นฟูบูรณะชนบทภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia Rural Construction) ร่วมกับผู้แทนประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ มติที่สำคัญของการประชุมในครั้งนั้น คือมติเห็นชอบในความร่วมมือเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และขณะนั้นผู้ร่วมก่อตั้งอีกท่านหนึ่งคือ นายประเสริฐ สมะลาภา ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในปีพุทธศักราช 2508 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก SEATO Graduate School of Engineering ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Asian Institute of Technology หรือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดย SEATO นั้นย่อมาจากคำว่า Southeast Asia Treaty Organization ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมสร้างพันธสัญญาเพื่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ท่านทั้งสองจึงเห็นพ้องว่าควรใช้ชื่อวิทยาลัยที่มีชื่อ " เอเชียอาคเนย์ " หรือ " Southeast Asia " เพื่อให้ดูเป็นสากล และน่าเชื่อถือในวงการการศึกษาด้านวิศวกรรมท่านจึงตั้งชื่อวิทยาลัยว่า " Southeast Asia College " ซึ่งต่อมาวิทยาลัยได้มีการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในนาม " มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University) " จวบจนปัจจุบัน

    ต่อมาในปี 2528 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้เปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ นับเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่บัณฑิตจำนวนมากที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศสาตร์ที่เคยถูกจำกัดวงในมหาวิทยาลัยของรัฐ

    จากจุดเริ่มต้นของเป้าหมายที่ต้องการสร้างสถาบันศึกษาเพื่อมุ่งประโยชน์แก่สาธารณชนเป็นหลัก มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงมีองค์ประกอบที่ชัดเจนว่าจะมุ่งให้บริการทางการศึกษา สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนของชาติ โดยร่วมสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถควบคู่จริยธรรมจึงควรที่ประชาชนผู้มีจิตใจใฝ่ประกอบการกุศลแก่สังคมประเทศชาติ จักได้ร่วมมือกัน ตามความรู้ความคิด และความสามารถของแต่ละบุคคลจรรโลงไว้ซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์อันจะยังความสุขสร้างประโยชน์ กับมวลชนตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง

    จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นสถานศึกษาระดับเอกชนของไทยที่มุ่งเน้นพัฒนาชีวิตนักศึกษา และมีความเลื่อมใสในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงมีองค์ประกอบที่ชัดแจ้งว่าจะสร้างบุญกุศลให้บริการทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ จึงควรที่ประชาชนผู้มีจิตใจใฝ่ประกอบการกุศลแก่สังคมประเทศชาติ จักได้ร่วมมือกันตามความรู้ความคิด และความสามารถของแต่ละบุคคลจรรโลงไว้ซึ่งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์อันจะยังความสุขให้แก่คน ทั้งหลายไปตราบชั่วกาลนาน