Services

แบบฟอร์มโครงงานฯ

แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิศวกรรม ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 และโครงงานวิศวกรรม 2 ดังนี้

   1. แบบ วศ. 01 ใบเสนอโครงงานวิศวกรรม
   2. แบบ วศ. 02 ใบประเมินความก้าวหน้าเอกสารปริญญานิพนธ์ (โครงงาน 1)
   3. แบบ วศ. 03 ใบประเมินความก้าวหน้าตัวงาน (โครงงาน 2)
   4. แบบ วศ. 04 ใบขอสอบและสรุปผลการสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม
   5. แบบ วศ. 05 ใบตารางสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม 1และ2
   6. แบบ วศ. 06 ใบเสนอแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ แผนการเรียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน ลงทะเบียนเพิ่ม แก้ไขการลงทะเบียน พิมพ์ใบลงทะเบียน

ค้นหาหนังสือ ตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือ