บริการ

Services

บริการ ให้คำปรึกษา และพัฒนา

 • บริการให้คำปรึกษา และพัฒนาซอฟต์แวร์

 • บริการให้คำปรึกษา ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • บริการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค เชิงลึกด้วย AI และ Deep Learning

 • บริการให้คำปรึกษา และบริการประมวลผลออนไลน์ และการป้องกันอันตรายจากอินเตอร์เน็ต

 • บริการให้คำปรึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านสื่อสร้างสรรค์ และแอนนิเมชั่น

บริการสนามทดลอง และให้คำปรึกษา การพัฒนา ทดสอบ โครงงาน ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาทิ IoT

แบบฟอร์มโครงงานฯ

แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิศวกรรม ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรม 1 และโครงงานวิศวกรรม 2 ดังนี้

   1. แบบ วศ. 01 ใบเสนอโครงงานวิศวกรรม

   2. แบบ วศ. 02 ใบประเมินความก้าวหน้าเอกสารปริญญานิพนธ์ (โครงงาน 1)

   3. แบบ วศ. 03 ใบประเมินความก้าวหน้าตัวงาน (โครงงาน 2)

   4. แบบ วศ. 04 ใบขอสอบและสรุปผลการสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม

   5. แบบ วศ. 05 ใบตารางสอบวิชาโครงงานวิศวกรรม 1และ2

   6. แบบ วศ. 06 ใบเสนอแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ แผนการเรียน

ตรวจสอบการลงทะเบียน ลงทะเบียนเพิ่ม แก้ไขการลงทะเบียน พิมพ์ใบลงทะเบียน

ค้นหาหนังสือ ตรวจสอบสถานะการยืมหนังสือ