ระบบเฝ้าติดตามและควบคุมอัตโนมัติ การให้ น้ำเกลือด้วย IoT

Saline Monitoring and Automatic Controlling Using IoT

อ. ชนินทร เฉลิมสุข, ผศ. วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล, ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

ณัฐวุฒิ ไชยมั่น, จงกฤตเมธ เปรมภัทรานิธิ, วัชรพล วีระบริรักษ์, กฤตติพร นิ่มนวล

นวัตกรรมอุปกรณ์เฝ้าติดตาม แจ้งเตือน และควบคุมแบบย้อนกลับผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อการให้น้ำเกลือหรือของเหลวทางหลอดเลือด ช่วยลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ผล การดูแลผู้ป่วย ในราคาที่ถูกลง ด้วยเทคโนโลยี IoT อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถกำหนดทั้งปริมาณและเวลาการให้น้ำเกลือ เฝ้าติดตาม และแจ้งเตือน ส่วนประกอบหลักทางด้านฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย Microcontroller ESP8266, Load cell, Servo Motor ทางด้านซอฟต์แวร์ประกอบด้วย Mobile Application และ Web Application รวมทั้งระบบ Cloud Computing ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทั้งจากสมาร์ทโฟน และเว็บ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยี IoT หรืออินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง

For our artifact is the system that can monitoring and controlling the saline feeding in a patient.

Usually, the nurse needs to work around the ward and visit any patient beds to monitor and control the saline feeding process.

Our product and system can support and make convenience for a nurse when they have a lot of duties.

We use the IoT technology that supports the intercommunication between any devices to support them.

They do not need to walk around, stay on board, then monitor and control via our online and mobile applications.

Our development is advantageous to reduce nurse jobs.